Privacyverklaring ivm werkzaamheden als coach

Compassie Coaching Robert Vleeskens, gevestigd aan de Wolkammerslaan 16, 3781 WR te
Voorthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.


Art. 1 – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor
betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerker / verantwoordelijke / beheerder
alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document tref je mijn verklaring aan met
betrekking tot de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede mijn disclaimer. Deze
verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.


Art. 2 – Definities Betrokkene
De bezoeker van mijn website, gebruiker van mijn programma’s, gebruiker van mijn platformen
(social media), aanvrager van mijn dienst(en) en/of de ontvanger van mijn documenten in welke
vorm dan ook.

Verwerker / Verantwoordelijke / Beheerder
Compassie Coaching Robert Vleeskens, hierna te noemen CCRV.

Verwerken
Onder verwerken wordt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze
ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens verstaan.

Persoonsgegevens / gegevens
Onder persoonsgegevens versta ik informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon (de betrokkene) zoals namen, adressen en telefoonnummers (ook als dat
zakelijke e-mailadressen of telefoonnummers zijn van een specifiek persoon), identificatienummers
zoals personeelsnummers en klantnummers, foto’s, leeftijd, geboortedatum en overige informatie.


Art. 3 – Actief verstrekken van gegevens
1. Betrokkene kan via mijn website en/of social media kanalen van CCRV alleen zelf actief zijn/haar
gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene gedurende dit proces aan CCRV verstrekt worden
uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
2. Volledigheidshalve betreffen de in lid 1 genoemde gegevens die CCRV m.b.t. de aanvraag én de
eventueel daarop volgende dienstverlening bewaren:
a. Naam en e-mailadres uit het contactformulier, om contact op te kunnen nemen met de
desbetreffende persoon;
b. Bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, bankrekeningnummer, BTW-nummer, KvK-nummer,
e-mailadres en het telefoonnummer uit het inschrijfformulier om een factuur te kunnen
sturen en om verdere administratieve redenen;
d. Naam, e-mailadres en IP-adres uit alle overige formulieren, om contact op te kunnen nemen met
de persoon die een mailbericht heeft achtergelaten;
© 2019 – Compassie Coaching Robert Vleeskens v1 – 13 juni 2019 | pagina 1 / 4

3. De gegevens uit lid 2 van dit artikel worden alleen verwerkt indien ze door betrokkene zelf zijn
verstrekt.
4. Het is mogelijk dat gegevens in de database van CCRV worden opgenomen die verkregen zijn via
een ander kanaal dan via de website van CCRV Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon,
whatsapp, e-mail, social media, evaluatieformulier of via een derde. Ook in de voornoemde gevallen
geldt dat de door betrokkene zelf verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het
doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
5. CCRV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16
jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. CCRV kan echter niet controleren of een
bezoeker ouder is dan 16 jaar. CCRV raadt ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder ouderlijke toestemming. Als betrokkene ervan overtuigd is dat CCRV zonder toestemming
persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via
robert.coachmetcompassie.nl zodat CCRV deze informatie verwijdert.

Art. 4 – Voortijdige controle van gegevens
CCRV zal mogelijk door betrokkene verstrekte gegevens controleren in de registers van de Kamer van
Koophandel, dit uitsluitend om de juistheid van de gegevens te verifiëren.

Art. 5 – Reden van verwerking
De onder art. 3 lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de
door betrokkene zelf ingediende aanvraag, voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege een
wettelijke verplichting, voor het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene, om
producten en diensten te kunnen afstemmen op de behoefte van betrokkene en om een eventuele
geldigheidscontrole zoals omschreven in artikel 4 te kunnen uitvoeren. Het achterwege laten van de
benodigde gegevens door betrokkene, die voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn
ontslaat betrokkene niet van de verplichting die hij/zij jegens CCRV is aangegaan.


Art 6. – Geautomatiseerde besluitvorming
CCRV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen
kunnen hebben voor betrokkene.


Art. 7 – Verwerking van gegevens
1. Alle (persoons)gegevens die CCRV van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze
zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel
waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Voorts geldt dat voor de
verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene zelf actief
heeft achtergelaten.
2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp)
blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een
uitzondering in de AVG anders luidt.

Art. 8 – Delen van persoonsgegevens met derden
CCRV deelt persoonsgegevens van betrokkene met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die
gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van CCRV wordt een verwerkersovereenkomst
afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens
van betrokkene. CCRV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

© 2019 – Compassie Coaching Robert Vleeskens v1 – 13 juni 2019 | pagina 2 /4

Art. 9 – Beveiliging en bescherming van gegevens
1. Verstrekte gegevens via de website van CCRV worden uitsluitend overgedragen met een
gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan
onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin
de adresbalk van de webbrowser.
2. CCRV neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen met
robert.coachmetcompassie.nl.

Art. 10 – Recht op inzage van gegevens
1. Zodra betrokkene is opgenomen in een database dan bewaart CCRV de gegevens van
betrokkene.
2. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan CCRV richten en CCRV zal hieraan
gehoor geven door een overzicht te verstrekken van de gegevens zoals die door CCRV zijn
geregistreerd.
3. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen
aan CCRV te verstrekken.
Art. 11 – Recht op vergetelheid
1. Zodra de overeenkomst tussen CCRV en betrokkene eindigt of gegevens van betrokkene niet meer
nodig zijn dan kan betrokkene, middels een schriftelijk verzoek, een verzoek indienen om zijn/haar
gegevens te verwijderen uit het bestand van CCRV. Dit kan door te mailen naar
robert.coachmetcompassie.nl.
2. Een verzoek zoals omschreven in art. 11 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, tenzij er
sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 11 lid 3.
3. Een verzoek om verwijdering zal niet worden uitgevoerd indien:
a) de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en niet meer op een deugdelijke
wijze kan worden uitgevoerd.
b) het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden vanwege een uitzondering.

Art. 12 – Gebruik website
1. CCRV maakt voor haar website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving
aan iedere bezoeker te bieden. CCRV spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met
betrekking tot beveiliging aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met
een zogeheten SSL/TLS-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.
2. De bezoeker vrijwaart de beheerder en CCRV voor enige eventuele schade die ontstaat ten
gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Niet limitatieve
voorbeelden hiervan zijn het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en
besturingsprogramma’s, effecten van hacking, etc.
3. De websites van CCRV is te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLSverbinding.

© 2019 – Compassie Coaching Robert Vleeskens v1 – 13 juni 2019 | pagina 3 / 4

Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, Staat dit slotje
er niet dan verzoekt CCRV bij deze aan bezoeker dit onverwijld kenbaar te maken via:
robert.coachmetcompassie.nl en laat bezoeker onder geen enkele omstandigheid gegevens achter.

Art. 13 – Procedure datalekken
Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillenden de kleinste
dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken dan zal CCRV conform de met beheerder gesloten
verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de
hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen,
alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat
ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

Art. 14 – Informatie op de website
De informatie op de website van CCRV is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet
dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op
onze website informatief en indicatief van aard. Voorts kunnen aan type- en spelfouten geen rechten
worden ontleend en dient de gehele inhoud van de website(s) als vrijblijvend te worden beschouwd.

Art. 15 – Nieuwsbrief
1. Betrokkene ontvangt uitsluitend periodieke waardevolle informatie (via een mailsysteem) als
betrokkene zich actief voor de waardevolle informatie van CCRV aanmeldt of heeft aangemeld. Dit
betekent dat betrokkene geen waardevolle informatie ontvangt als er geen expliciete en actieve
aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het emailadres
tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een, naar maatstaven van
redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen.
2. Betrokkene kan zich via iedere ontvangen waardevolle informatie (via een mailsysteem)
automatisch afmelden via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde routine.
3. Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.
4. Als betrokkene het idee heeft dat afmelding niet heeft plaatsgevonden, dan kan betrokkene
contact opnemen met robert.coachmetcompassie.nl

Art. 16 – Cookies
CCRV gebruikt geen cookies.

Art. 17 – Klachten en vragen
Als u een klacht heeft over de wijze waarop verwerking van uw persoonsgegevens door Compassie
Coaching Robert Vleeskens gebeurt, meldt mij dit dan. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan
heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

© 2019 – Compassie Coaching Robert Vleeskens v1 – 13 juni 2019 | pagina 4 / 4