Algemene Voorwaarden

 

Bijlage A – Compassie Coaching Robert Vleeskens Methodiek

 

Doel van coaching

 

Het doel van het coaching traject is om de cliënt te helpen een groei te realiseren en doelen te verwezenlijken die zonder deze coaching aanzienlijk moeilijker of niet te realiseren zijn. De onderliggende zienswijze is dat coaching de sterkste kracht is voor blijvende groei en verandering. Het beoogde resultaat voor de cliënt is het bereiken van vervulling, balans en een moeiteloos levensproces, van vrijheid en verbondenheid in algehele zin, in het bijzonder vrijheid van onderbewuste blokkades en conditioneringen, en verbondenheid met eigen dieper gelegen doelen, levenskracht en de leef- en werkomgeving.

 

Centraal in het coachingproces staat: (persoonlijke coachingsdoelen)

Wijze van coaching

 

Gewenste veranderingen en de bijbehorende concrete resultaten manifesteren zich als resultaat van een voortgaand proces. Dit proces wordt door cliënt en coach ingezet voor de duur die met de opdrachtgever is afgesproken. In deze periode is de coach een constante factor die beschikbaar is wanneer nodig.

 

Coaching vindt plaats volgens de beginselen van Co-Active Coaching, wat inhoudt dat de cliënt zelf volledig is en alle antwoorden en oplossingen zelf kan vinden in het door de coach begeleide proces. Ook is het de cliënt die de agenda bepaalt, wat hij of zij wil bereiken op welke termijn, en is hij of zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het traject.

 

Het behoort tot de essentie van de unieke coachverhouding dat de cliënt zelf steeds volkomen en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor eigen handelen. Hierin verschilt coaching essentieel van een adviestraject. De coach is verantwoordelijk voor het proces en het bevorderen van actie en verdieping van inzicht. De cliënt houdt verantwoordelijkheid voor zowel de te nemen acties als de te bereiken verdieping van inzicht. Hiermee wordt een optimaal resultaat gewaarborgd dat geheel uit de cliënt zelf voortkomt.

 

Het coaching proces beslaat alle aspecten in het leven van de cliënt die van invloed kunnen zijn op het te behalen resultaat, de coach zal op al die aspecten ondersteuning verlenen bij het ondernemen van actie en het verkrijgen van verdieping van inzicht.

 

Doelen en activiteiten kunnen onderhevig zijn aan veranderingen en resultaten tijdens het coaching proces. Ze zijn intenties, momentopnamen die ten dienste staan van het beoogde groei- en veranderingsproces dat centraal staat.

 

Bij het realiseren van werkelijke groei en verandering is behalve de wens daartoe

ook de weerstand ertegen betrokken. Gewenste groei die niet makkelijk zonder

coaching wordt bereikt zal ook in het coachingsproces weerstanden oproepen.

 

 

Het succesvol omgaan hiermee is een integraal onderdeel van het coachingsproces.

Met name hier is de rol van de coach van doorslaggevend belang.

 

Daarom wordt het wederzijds commitment aangegaan voor de hele duur van de afgesproken periode
en behoort het tot de rol van de coach om cliënt te helpen voorbij momenten te komen waarop deze zou willen stoppen vanwege de gevoelde weerstand.

 

Beschrijving coach traject en werkwijze

 

Tijdens coachgesprekken worden personen bewust van hun onbewuste processen gericht op het bereiken van het ontwikkelingsdoel en het (her)vinden van een gezonde en plezierige work-life balance.

 

Coach traject

 

 • Afstemming ontwikkelingsdoel.
 • Energie gevende en remmende factoren inventariseren.
 • Dit start met het Intake level formulier (huidige situatie) en wordt gedurende het traject gevolgd met het PMA groei formulier.
 • Bewustwording en (h)erkennen onbewuste patronen en processen.
 • Vergroten zelfkennis, inzicht in ontstaan overtuigingen en gedrag.
 • Oplossen emotionele blokkades, 95% is onbewust.
 • Toepassen antwoorden en inzichten in het werkproces en privéleven.
 • (H)erkennen onbewuste patronen en bewuste keuzes maken voor wat wel dienend is nu zonder negatieve gevoelslading.
 • Bewustwording en waardering talenten, kwaliteiten, kansen en groeimogelijkheden vanuit een ander Perspectief.
 • Feedbackbespreking na toepassing ‘nieuw’ gedrag in praktijk.
 • Eindrapportage coach traject.

Werkwijze

 

De coach werkt met Progressive Mental Alignment (PMA) en Brainspotting een nieuwe aanpak van coaching. PMA is als resultaat voortgekomen uit vergelijkende studies in de psychologie, fysiologie, neurologie, biologie en kwantumfysica. PMA volgt de wetten van het brein, gericht op het ontdekken van de bron van emotionele stoorzenders die beletten in gezondheid optimaal te kunnen functioneren. Innerlijke programma’s die het halen van doelen of een prettige samenwerking tegenwerken worden zelf ontdekt, waarna diegene meer vanuit authenticiteit communiceert en functioneert. Dit heeft een positieve invloed op alle reacties, handelingen en beslissingen wat tevens leidt tot een verbetering in de gezondheid, energiebehoud en het werkplezier.

 

Persoonlijke ontwikkeling en voortgang coach traject

 

Vooraf en tijdens de coach gesprekken wordt gebruik gemaakt van het PMA Intake level formulier en het Groeidocument. Dit formulier bevat 33 vragen op verschillende levensgebieden. In aanvang worden drie onderdelen met de hoogste prioriteit gekozen om aan te werken. In elke sessie wordt aandacht besteed aan bewustwording van gedachten die het optimaal functioneren belemmeren om plaats te maken voor krachtige, positieve en energie gevende overtuigingen. Het document wordt meerdere keren ingevuld, zodat bewust duidelijk wordt welke vorderingen er zijn en waar nog ruimte is voor verbetering en groei. Kwaliteiten en talenten worden steeds minder ingezet ter zelfbescherming en steeds meer ingezet vanuit vrije keuze om ervan te genieten en daarmee het (werk)leven vanuit zelfwaardering en eigen waarde vorm te geven

 

 

 

                                                                      

 

                OPENHEID VEILIGHEID ACCEPTATIE VRIJHEID

 

 

 

Bijlage B – Compassie Coaching Robert Vleeskens

Ethische Gedragscode

 

Uitgangspunten

 

Robert Vleeskens gaat er van uit dat: 1. De coach en de cliënt elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden. 2. De cliënt uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de cliënt ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij/zij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag. 3. Tijdens cliënt de doelen, middelen en keuzen van de cliënt prioriteit hebben boven die van de coach.

 

 • 1 Respect

Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Een coach brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:

 

1.1 Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.

1.2 Hij laat zijn cliënt de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging.

1.3 Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de cliënt.

1.4 Hij dient zich vóór de aanvang van de professionele relatie ervan te vergewissen, als er sprake is van een externe opdrachtgever, dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de professionele relatie en de voorgenomen werkwijze. De opdracht kan slechts doorgang vinden als over doel en opzet tussen hen overeenstemming bestaat. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht dient de coach tot hernieuwde afspraken te komen.

1.5 Hij gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een cliënt aan.

 

 • 2 Integriteit

De coach streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening. In zijn handelen betoont de coach eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover de cliënt. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.

 

2.1 Hij is eerlijk en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.

2.2 Hij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. Hij laat zich niet in diskrediet brengen.

2.3 Hij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties, en brengt de cliënt nimmer in verlegenheid.

2.4 Hoewel hij zelfbewust optreedt en handelt, dringt hij zich nergens op de voorgrond en blijft hij bescheiden.

2.5 In situaties waarin hij met de cliënt of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft hij redelijk en schappelijk en houdt hij de dialoog open.

2.6 Hij gaat tactvol en beschaafd met mensen om, en past zich wanneer dat nodig is in redelijkheid

Aan de omstandigheden, in het bijzonder aan gewoonten en gebruiken van de cliënt, zonder zijn persoonlijke authenticiteit prijs te geven.

2.7 Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de coachee van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.

 

 

 

 

 

 • 3 Verantwoordelijkheid

Een coach neemt door het aangaan van een vertrouwensrelatie verplichtingen op zich die niet alleen een zwaar beroep doen op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, maar die ook repercussies hebben op de maatschappij in het algemeen en alle betrokkenen bij het coachingsproces in het bijzonder. Hij zorgt ervoor dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt. Dat hij op verantwoorde wijze coacht, bewijst een coach door zich aan volgende gedragsregels te houden:

 

3.1 Hij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de cliënt en mogelijk ook op derden.

3.2 Hij kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.

3.3 Hij is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als coach.

3.4 Hij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten.

3.5 Hij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een cliënt.

3.6 Hij onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hem wordt ingesteld.

 

 • 4 Professionaliteit

Een coach streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn ervaring. Hij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.

4.1 Hij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren.

4.2 Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching.

4.3 Hij heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schaden waar hij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn.

4.4 Hij informeert desgevraagd welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij coaching. Hij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden.

4.5 Hij maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Hij waakt voor het optreden van belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij óf de coachingsrelatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten.

4.6 Hij is collegiaal richting andere beroepscoaches, en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.

 

 

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Opdrachtnemer

Compassie Coaching Robert Vleeskens, aan de Wolkammerslaan 16 te Voorthuizen  en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73013153  of haar rechtsgeldige vertegenwoordiger in zijn hoedanigheid van coach, trainer en adviseur.

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verlenen van diensten en leveren van producten op het gebied van coaching, training, advisering of aanverwante werkzaamheden.

Cliënt en/of Deelnemer

De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingssessie en/of -traject op het gebied van coaching, training, advisering of aanverwante werkzaamheden.

Diensten en Producten

Alle verleende diensten en geleverde producten waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten en het leveren van Producten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever of door Opdrachtgever aangewezen Cliënt en/of Deelnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid en wijziging

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer aangeboden offertes en gesloten Overeenkomsten in het kader van door Opdrachtnemer te verlenen Diensten en te leveren Producten, alsmede aanvullende en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 2. Naast Opdrachtnemer kunnen ook alle natuurlijke of rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht voor Opdrachtgever zijn betrokken, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met deze algemene voorwaarden.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal deze wijzigingen bekend maken op www.doelgerichtcoaching.nl. De gewijzigde algemene voorwaarden treden 2 weken na bekendmaking in werking of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald en gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.

 

Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van Diensten en Producten hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen en zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
 2. Alle in een offerte of op andere wijze verstrekte gegevens en prijzen zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor de Opdrachtnemer slechts bindend indien dit uitdrukkelijk is bevestigd.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.
 4. Een mondelinge Overeenkomst komen tot stand op het moment waarop Opdrachtnemer het mondelinge bericht heeft beantwoord.
 5. Telefonisch en per e-mail geplaatste opdrachten worden uitgevoerd conform de door Opdrachtnemer gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Hierbij is Opdrachtgever uiteraard bevoegd tegenbewijs te leveren.

Artikel 4  Vrijwillige deelname

 1. Deelname aan een begeleidingssessie en/of -traject op het gebied van coaching, therapie, training of aanverwante diensten, gebeurt te allen tijde op vrijwillige basis. Cliënt en/of Deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn daden tijdens en na de een sessie en/of traject.

Emotionele diepgang

 

De manier van coachen heeft een grote emotionele diepgang, er kunnen sterke emotionelereacties omhoogkomen die fysiek worden gevoeld. De deelnemer is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor de veranderingen in en/of resultaten van zijn/haar gewijzigde gedrag. Compassie Coaching Robert Vleeskens is nimmer verantwoordelijk voor fysieke of emotionele veranderingen of emotionele veranderingen of symptomen die mogelijkerwijs ontstaan tijden of na een sessie.

 

Als Compassie Coaching Robert Vleeskens is geen arts en kan geen medicijnen voorschrijven, medische of

psychische diagnoses stellen, medische handelingen verrichten van welke aard dan ook en of raad geven aan de deelnemer ten aanzien van medische en/of juridische kwesties. De deelnemer is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheidstoestand.

 

Artikel 5 Annuleringsvoorwaarden 

 1. Bij annulering van een coachings- en/of trainingstraject of advies traject door Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever aangewezen Cliënt, binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende sessie, kan Opdrachtnemer 100% van de kosten van de geannuleerde uren dan wel van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.
 2. Bij annulering van een training of trainingstraject door Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever aangewezen Deelnemer, binnen 2 weken voor aanvang van de training of het traingingstraject, kan Opdrachtnemer 50% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 3. Bij annulering van een training of trainingstraject door Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever aangewezen Deelnemer, na aanvang van de training, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van het overeengekomen honorarium, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 4. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven en hierbij geldt de dag waarop de schriftelijke annulering door Opdrachtnemer is ontvangen als annuleringsdatum.
 5. Opdrachtnemer gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met Deelnemers over doorgang, annulering of uitstel van de training of het trainingstraject.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Een Overeenkomst leidt niet tot een resultaatverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met Opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan Opdrachtnemer door derden worden bijgestaan.
 4. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 5. Opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige verstrekking van alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, aan Opdrachtnemer. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Persoonsgegevens 

Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.

Artikel 8 Geheimhouding 

 1. Partijen zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Cliënt en/of Deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij Cliënt en/of Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

Artikel 9 Intellectueel eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op en in verband met door Opdrachtnemer verstrekt en/of gebruikt project- en trainingsmateriaal, waaronder maar niet beperkt tot teksten, readers, rapporten en modellen, berusten bij Opdrachtnemer en/of derden.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende dergelijk materiaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.
 3. Het materiaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat zijn werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarden na te leven.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Honorarium en kosten 

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst, verleende Dienst of geleverd Product en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor halfjaarlijks de honoraria aan te passen, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

Artikel 11 Betaling 

 1. Betaling door Opdrachtgever, handelend in de hoedanigheid van een rechtspersoon, dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling door Opdrachtnemer, handelend in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon, dient te geschieden direct bij levering van betreffende Dienst of bestelling van betreffende Product. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.
 2. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim zijn aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag ingeval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 12 Incassokosten

 1. Ingeval Opdrachtnemer om zijn moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 13 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien Partijen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst met wederzijdse instemming besluiten tot wijziging en/of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

Artikel 14 Beëindiging van de Overeenkomst 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gestelde termijn na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 15 Overmacht 

 1. Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 1. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever en/of door Opdrachtgever aangewezen Cliënt en/of Deelnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever, Cliënt en/of Deelnemer beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, Cliënt en/of Deelnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 4. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever, Cliënt en/of Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever, Cliënt en/of Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen.
 7. Indien Opdrachtgever, Cliënt en/of Deelnemer een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 17 Geschillen

 1. De opdrachtgever dient klachten over de werkzaamheden van Compassie Coaching Robert Vleeskens zo spoedig mogelijk aan Compassie Coaching Robert Vleeskens kenbaar te maken en schriftelijk aan Compassie Coaching Robert Vleeskens te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 2. Indien de klacht gegrond is, zal Compassie Coaching Robert Vleeskens het geleverde in overleg met de opdrachtgever binnen redelijke tijd verbeteren, vervangen of aanvullen.
 3. Wanneer een verschil van mening ontstaat tussen Compassie Coaching Robert Vleeskens en opdrachtgever over de opgedragen werkzaamheden zullen partijen overleggen over de wijze waarop het geschil in der minne kan worden geschikt. Indien conflicten tussen opdrachtgever en Compassie Coaching Robert Vleeskens ondanks serieuze pogingen daartoe niet kunnen worden opgelost, kunnen zij door iedere partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor de woonplaats van de opdrachtgever.
 4. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
 6. Geschillen welke voortvloeien uit Overeenkomsten en rechtshandelingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Opdrachtnemer gevestigd is.