AVG

Privacyverklaring ivm werkzaamheden als coach

 Privacyreglement voor mijn werk als Vertrouwenspersoon

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

In het kader van mijn dienstverlening in de rol van vertrouwenspersoon verwerk ik uw persoonsgegevens. Daarmee ben ik verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Compassie Coaching Robert Vleeskens, gevestigd aan de Wolkammerslaan 16, 3781 WR te Voorthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Art. 1 – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor

betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerker / verantwoordelijke / beheerder alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document tref je mijn verklaring aan met betrekking tot de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede mijn disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.

 

Art. 2 – Definities Betrokkene

De bezoeker van mijn website, gebruiker van mijn programma’s, gebruiker van mijn platformen (social media), aanvrager van mijn dienst(en) en/of de ontvanger van mijn documenten in welke vorm dan ook.

 

Verwerker / Verantwoordelijke / Beheerder

Compassie Coaching Robert Vleeskens, hierna te noemen CCRV.

 

Verwerken

Onder verwerken wordt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens verstaan.

 

Persoonsgegevens / gegevens

Onder persoonsgegevens versta ik informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene) zoals namen, adressen en telefoonnummers (ook als dat zakelijke e-mailadressen of telefoonnummers zijn van een specifiek persoon), identificatienummers zoals personeelsnummers en klantnummers, foto’s, leeftijd, geboortedatum en overige informatie.

 

Art. 3 – Actief verstrekken van gegevens

 1. Betrokkene kan via mijn website en/of social media kanalen van CCRV alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene gedurende dit proces aan CCRV verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
 2. Volledigheidshalve betreffen de in lid 1 genoemde gegevens die CCRV m.b.t. de aanvraag én de eventueel daarop volgende dienstverlening bewaren:
 3. Naam en e-mailadres uit het contactformulier, om contact op te kunnen nemen met de desbetreffende persoon;
 4. Bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, bankrekeningnummer, BTW-nummer, KvK-nummer,

e-mailadres en het telefoonnummer uit het inschrijfformulier om een factuur te kunnen

sturen en om verdere administratieve redenen;

 1. Naam, e-mailadres en IP-adres uit alle overige formulieren, om contact op te kunnen nemen met de persoon die een mailbericht heeft achtergelaten;

 

 

 1. De gegevens uit lid 2 van dit artikel worden alleen verwerkt indien ze door betrokkene zelf zijn verstrekt.
 2. Het is mogelijk dat gegevens in de database van CCRV worden opgenomen die verkregen zijn via een ander kanaal dan via de website van CCRV Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media, evaluatieformulier of via een derde. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene zelf verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
 3. CCRV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. CCRV kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. CCRV raadt ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als betrokkene ervan overtuigd is dat CCRV zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via robert.coachmetcompassie.nl zodat CCRV deze informatie verwijdert.

 

Art. 4 – Voortijdige controle van gegevens

CCRV zal mogelijk door betrokkene verstrekte gegevens controleren in de registers van de Kamer van Koophandel, dit uitsluitend om de juistheid van de gegevens te verifiëren.

 

Art. 5 – Reden van verwerking

De onder art. 3 lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de door betrokkene zelf ingediende aanvraag, voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, voor het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene, om producten en diensten te kunnen afstemmen op de behoefte van betrokkene en om een eventuele geldigheidscontrole zoals omschreven in artikel 4 te kunnen uitvoeren. Het achterwege laten van de benodigde gegevens door betrokkene, die voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn ontslaat betrokkene niet van de verplichting die hij/zij jegens CCRV is aangegaan.

 

Art 6. – Geautomatiseerde besluitvorming

CCRV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor betrokkene.

 

Art. 7 – Verwerking van gegevens

 1. Alle (persoons)gegevens die CCRV van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Voorts geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene zelf actief heeft achtergelaten.
 2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

 

Art. 8 – Delen van persoonsgegevens met derden

CCRV deelt persoonsgegevens van betrokkene met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van CCRV wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. CCRV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Art. 9 – Beveiliging en bescherming van gegevens

 1. Verstrekte gegevens via de website van CCRV worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser.
 2. CCRV neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen met robert.coachmetcompassie.nl.

 

Art. 10 – Recht op inzage van gegevens

 1. Zodra betrokkene is opgenomen in een database dan bewaart CCRV de gegevens van

betrokkene.

 1. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan CCRV richten en CCRV zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken van de gegevens zoals die door CCRV zijn geregistreerd.
 2. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan CCRV te verstrekken.

 

Art. 11 – Recht op vergetelheid

 1. Zodra de overeenkomst tussen CCRV en betrokkene eindigt of gegevens van betrokkene niet meer nodig zijn dan kan betrokkene, middels een schriftelijk verzoek, een verzoek indienen om zijn/haar gegevens te verwijderen uit het bestand van CCRV. Dit kan door te mailen naar robert.coachmetcompassie.nl.
 2. Een verzoek zoals omschreven in art. 11 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, tenzij er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 11 lid 3.
 3. Een verzoek om verwijdering zal niet worden uitgevoerd indien:
 4. a) de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en niet meer op een deugdelijke

wijze kan worden uitgevoerd.

 1. b) het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden vanwege een uitzondering.

 

Art. 12 – Gebruik website

 1. CCRV maakt voor haar website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. CCRV spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot beveiliging aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/TLS-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.
 2. De bezoeker vrijwaart de beheerder en CCRV voor enige eventuele schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Niet limitatieve voorbeelden hiervan zijn het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s, effecten van hacking, etc.
 3. De websites van CCRV is te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLSverbinding.

Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, Staat dit slotje er niet dan verzoekt CCRV bij deze aan bezoeker dit onverwijld kenbaar te maken via: robert.coachmetcompassie.nl en laat bezoeker onder geen enkele omstandigheid gegevens achter.

 

Art. 13 – Procedure datalekken

Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillenden de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken dan zal CCRV conform de met beheerder gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

 

Art. 14 – Informatie op de website

De informatie op de website van CCRV is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website informatief en indicatief van aard. Voorts kunnen aan type- en spelfouten geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van de website(s) als vrijblijvend te worden beschouwd.

 

Art. 15 – Nieuwsbrief

 1. Betrokkene ontvangt uitsluitend periodieke waardevolle informatie (via een mailsysteem) als betrokkene zich actief voor de waardevolle informatie van CCRV aanmeldt of heeft aangemeld. Dit betekent dat betrokkene geen waardevolle informatie ontvangt als er geen expliciete en actieve aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het emailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een, naar maatstaven van redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen.
 2. Betrokkene kan zich via iedere ontvangen waardevolle informatie (via een mailsysteem) automatisch afmelden via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde routine.
 3. Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.
 4. Als betrokkene het idee heeft dat afmelding niet heeft plaatsgevonden, dan kan betrokkene contact opnemen met robert.coachmetcompassie.nl

 

Art. 16 – Cookies

CCRV gebruikt geen cookies.

 

Art. 17 – Klachten en vragen

Als u een klacht heeft over de wijze waarop verwerking van uw persoonsgegevens door Compassie Coaching Robert Vleeskens gebeurt, meldt mij dit dan. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

  

Privacyreglement voor mijn werk als Vertrouwenspersoon

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

 

In het kader van mijn dienstverlening in de rol van vertrouwenspersoon verwerk ik uw persoonsgegevens. Daarmee ben ik verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

 

Bedrijfsgegevens en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Compassiecoaching,KvK730131153,Wolkammerslaaan16,3781WR Voorthuizen,robert@coachmetcompassie.nl, 06-10902712.

Ik verwerk niet meer gegevens dan nodig.

 

Persoonsgegevens die bijgehouden worden en de reden daarvoor

Ik verwerk enkel persoonsgegevens voor zover die betrekking hebben op de melding die ik begeleid, het onderhouden van contact, het bieden van een goede en efficiënte dienstverlening, het factureren van gewerkte uren aan opdrachtgever en het adviseren van opdrachtgever in het jaarverslag. Het gaat om:

 1. contactgegevens zoals e-mail adres en telefoonnummers;
 2. informatie die ik in mijn rol als vertrouwenspersoon nodig heb voor de door u aan mij gevraagde ondersteuning;
 3. gewerkte uren.

 

De grondslag voor het bijhouden van de persoonsgegevens

Ik verwerk deze gegevens alleen nadat u mij, na het lezen van deze privacy verklaring, schriftelijk of digitaal toestemming hebt gegeven voor het bijhouden van deze gegevens.

 

Geheimhoudingsplicht, mits ….

Het dossier dat ik als vertrouwenspersoon opbouw blijft vertrouwelijk, tenzij openbaarmaking noodzakelijk is op grond van wettelijke regelingen en/of in het kader van de klachtenprocedure voor de Commissie van Toezicht LVV.

Desgevraagd zal dan in het eerste geval informatie verstrekt worden aan opsporingsambtena-

ren, het openbaar ministerie of de rechterlijke macht. Of in geval van ingediende klacht tegen mij, bij de commissie van Toezicht LVV. Slechts met instemming van de medewerker zal een lopend dossier kunnen worden overgedragen aan een nieuw aangestelde vertrouwenspersoon.

 

Bewaartermijn.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals wij bij de redenen voor het bijhouden van uw persoonsgegevens in deze privacyverklaring hebben genoemd.

De maximale bewaartermijn conform de gedragscode voor vertrouwenspersonen is vijf jaren. Ik streef naar het maximeren van de bewaartermijn tot 2 jaar. Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt de verwijdering en vernietiging van individuele persoonsgegevens uitgevoerd, zowel hardcopy als digitaal.

 

 

 

 

Uw gegevens zijn beveiligd

De dossiers die ik als vertrouwenspersoon aanleg van de melder die zich tot mij wendt zal ik zodanig bewaren dat ze niet toegankelijk zijn voor derden.

Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Robert Vleeskens een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand een overzicht van deze gegevens. U kunt mij verzoeken gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen (*).

 

(*): Mocht er een formele klacht volgen met een formeel klachtonderzoek dan zal corrigeren of verwijderen niet altijd mogelijk zijn. Wel mag u van mij verwachten dat u in de gelegenheid wordt gesteld uw mening aan het dossier toe te voegen.

 

Vragen over deze privacy verklaring of een verzoek over inzage, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens kunt u sturen naar

 

Compassie Coaching Robert Vleeskens, KvK 730131153 , Wolkammerslaan 16, 3781 WR Voorthuizen, robert@coachmetcompassie.nl, 06-41079442.

 

Klachten

Als u een klacht heeft over de wijze waarop verwerking van uw persoonsgegevens door Compassie Coaching Robert Vleeskens gebeurt, meldt mij dit dan. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijzigingen reglement

Dit privacyreglement is per 31 mei 2019 aangepast. Dit reglement is bekend bij melders en opdrachtgevers. Indien wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door Robert Vleeskens, dan worden betrokkenen daarvan op de hoogte gebracht.