Privacy reglement / AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

 

In het kader van mijn dienstverlening in de rol van vertrouwenspersoon verwerk ik uw persoonsgegevens. Daarmee ben ik verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga. 

 

Bedrijfsgegevens en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Compassiecoaching,KvK730131153,Wolkammerslaaan16,3781WR Voorthuizen,robert@coachmetcompassie.nl, 06-10902712. 

Ik verwerk niet meer gegevens dan nodig. 

 

Persoonsgegevens die bijgehouden worden en de reden daarvoor 

Ik verwerk enkel persoonsgegevens voor zover die betrekking hebben op de melding die ik begeleid, het onderhouden van contact, het bieden van een goede en efficiënte dienstverlening, het factureren van gewerkte uren aan opdrachtgever en het adviseren van opdrachtgever in het jaarverslag. Het gaat om: 

  1. contactgegevens zoals e-mail adres en telefoonnummers; 

  2. informatie die ik in mijn rol als vertrouwenspersoon nodig heb voor de door u aan mij gevraagde ondersteuning; 

  3. gewerkte uren. 

 

De grondslag voor het bijhouden van de persoonsgegevens 

Ik verwerk deze gegevens alleen nadat u mij, na het lezen van deze privacy verklaring, schriftelijk of digitaal toestemming hebt gegeven voor het bijhouden van deze gegevens. 

 

Geheimhoudingsplicht, mits …. 

Het dossier dat ik als vertrouwenspersoon opbouw blijft vertrouwelijk, tenzij openbaarmaking noodzakelijk is op grond van wettelijke regelingen en/of in het kader van de klachtenprocedure voor de Commissie van Toezicht LVV. 

Desgevraagd zal dan in het eerste geval informatie verstrekt worden aan opsporingsambtena-

ren, het openbaar ministerie of de rechterlijke macht. Of in geval van ingediende klacht tegen mij, bij de commissie van Toezicht LVV. Slechts met instemming van de medewerker zal een lopend dossier kunnen worden overgedragen aan een nieuw aangestelde vertrouwenspersoon. 

 

Bewaartermijn.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals wij bij de redenen voor het bijhouden van uw persoonsgegevens in deze privacyverklaring hebben genoemd. 

De maximale bewaartermijn conform de gedragscode voor vertrouwenspersonen is vijf jaren. Ik streef naar het maximeren van de bewaartermijn tot 2 jaar. Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt de verwijdering en vernietiging van individuele persoonsgegevens uitgevoerd, zowel hardcopy als digitaal.Privacy reglement Compassie Coaching Robert Vleeskens ivm werkzaamheden als Vertrouwenspersoon 31 mei 2019

 

Uw gegevens zijn beveiligd 

De dossiers die ik als vertrouwenspersoon aanleg van de melder die zich tot mij wendt zal ik zodanig bewaren dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. 

Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

 

Uw rechten 

U heeft het recht om Robert Vleeskens een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand een overzicht van deze gegevens. U kunt mij verzoeken gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen (*). 

 

(*): Mocht er een formele klacht volgen met een formeel klachtonderzoek dan zal corrigeren of verwijderen niet altijd mogelijk zijn. Wel mag u van mij verwachten dat u in de gelegenheid wordt gesteld uw mening aan het dossier toe te voegen. 

 

Vragen over deze privacy verklaring of een verzoek over inzage, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens kunt u sturen naar 

 

Compassie Coaching Robert Vleeskens, KvK 730131153 , Wolkammerslaan 16, 3781 WR Voorthuizen, robert@coachmetcompassie.nl, 06-41079442. 

 

Klachten 

Als u een klacht heeft over de wijze waarop verwerking van uw persoonsgegevens door Compassie Coaching Robert Vleeskens gebeurt, meldt mij dit dan. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

Wijzigingen reglement

Dit privacyreglement is per 31 mei 2019 aangepast. Dit reglement is bekend bij melders en opdrachtgevers. Indien wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door Robert Vleeskens, dan worden betrokkenen daarvan op de hoogte gebracht.  

Privacy reglement Compassie Coaching Robert Vleeskens ivm werkzaamheden als Vertrouwenspersoon 31 mei 2019