Disclamer

 

Bijlage A – Compassie Coaching Robert Vleeskens Methodiek 

 

Doel van coaching 

 

Het doel van het coaching traject is om de cliënt te helpen een groei te realiseren en doelen te verwezenlijken die zonder deze coaching aanzienlijk moeilijker of niet te realiseren zijn. De onderliggende zienswijze is dat coaching de sterkste kracht is voor blijvende groei en verandering. Het beoogde resultaat voor de cliënt is het bereiken van vervulling, balans en een moeiteloos levensproces, van vrijheid en verbondenheid in algehele zin, in het bijzonder vrijheid van onderbewuste blokkades en conditioneringen, en verbondenheid met eigen dieper gelegen doelen, levenskracht en de leef- en werkomgeving.

 

Centraal in het coachingproces staat: (persoonlijke coachingsdoelen) 

Wijze van coaching 

 

Gewenste veranderingen en de bijbehorende concrete resultaten manifesteren zich als resultaat van een voortgaand proces. Dit proces wordt door cliënt en coach ingezet voor de duur die met de opdrachtgever is afgesproken. In deze periode is de coach een constante factor die beschikbaar is wanneer nodig. 

 

Coaching vindt plaats volgens de beginselen van Co-Active Coaching, wat inhoudt dat de cliënt zelf volledig is en alle antwoorden en oplossingen zelf kan vinden in het door de coach begeleide proces. Ook is het de cliënt die de agenda bepaalt, wat hij of zij wil bereiken op welke termijn, en is hij of zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het traject. 

 

Het behoort tot de essentie van de unieke coachverhouding dat de cliënt zelf steeds volkomen en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor eigen handelen. Hierin verschilt coaching essentieel van een adviestraject. De coach is verantwoordelijk voor het proces en het bevorderen van actie en verdieping van inzicht. De cliënt houdt verantwoordelijkheid voor zowel de te nemen acties als de te bereiken verdieping van inzicht. Hiermee wordt een optimaal resultaat gewaarborgd dat geheel uit de cliënt zelf voortkomt. 

 

Het coaching proces beslaat alle aspecten in het leven van de cliënt die van invloed kunnen zijn op het te behalen resultaat, de coach zal op al die aspecten ondersteuning verlenen bij het ondernemen van actie en het verkrijgen van verdieping van inzicht. 

 

Doelen en activiteiten kunnen onderhevig zijn aan veranderingen en resultaten tijdens het coaching proces. Ze zijn intenties, momentopnamen die ten dienste staan van het beoogde groei- en veranderingsproces dat centraal staat. 

 

Bij het realiseren van werkelijke groei en verandering is behalve de wens daartoe

ook de weerstand ertegen betrokken. Gewenste groei die niet makkelijk zonder

coaching wordt bereikt zal ook in het coachingsproces weerstanden oproepen.
Het succesvol omgaan hiermee is een integraal onderdeel van het coachingsproces.

Met name hier is de rol van de coach van doorslaggevend belang. 

 

Daarom wordt het wederzijds commitment aangegaan voor de hele duur van de afgesproken periode en behoort het tot de rol van de coach om cliënt te helpen voorbij momenten te komen waarop deze zou willen stoppen vanwege de gevoelde weerstand. 

 

Beschrijving coach traject en werkwijze

Tijdens coachgesprekken worden personen bewust van hun onbewuste processen gericht op het bereiken van het ontwikkelingsdoel en het (her)vinden van een gezonde en plezierige work-life balance.

 

Coach traject

 • Afstemming ontwikkelingsdoel.

 • Energie gevende en remmende factoren inventariseren.

 • Dit start met het Intake level formulier (huidige situatie) en wordt gedurende het    traject gevolgd met het PMA groei formulier.

 • Bewustwording en (h)erkennen onbewuste patronen en processen.

 • Vergroten zelfkennis, inzicht in ontstaan overtuigingen en gedrag.

 • Oplossen emotionele blokkades, 95% is onbewust.

 • Toepassen antwoorden en inzichten in het werkproces en privéleven.

 • (H)erkennen onbewuste patronen en bewuste keuzes maken voor wat wel dienend is nu zonder negatieve gevoelslading.

 • Bewustwording en waardering talenten, kwaliteiten, kansen en groeimogelijkheden vanuit een ander Perspectief.

 • Feedbackbespreking na toepassing ‘nieuw’ gedrag in praktijk.

 • Eindrapportage coach traject.

 

Werkwijze

De coach werkt met Progressive Mental Alignment (PMA) en Brainspotting een nieuwe aanpak van coaching. PMA is als resultaat voortgekomen uit vergelijkende studies in de psychologie, fysiologie, neurologie, biologie en kwantumfysica. PMA volgt de wetten van het brein, gericht op het ontdekken van de bron van emotionele stoorzenders die beletten in gezondheid optimaal te kunnen functioneren. Innerlijke programma’s die het halen van doelen of een prettige samenwerking tegenwerken worden zelf ontdekt, waarna diegene meer vanuit authenticiteit communiceert en functioneert. Dit heeft een positieve invloed op alle reacties, handelingen en beslissingen wat tevens leidt tot een verbetering in de gezondheid, energiebehoud en het werkplezier.

 

Persoonlijke ontwikkeling en voortgang coach traject

Vooraf en tijdens de coach gesprekken wordt gebruik gemaakt van het PMA Intake level formulier en het Groeidocument. Dit formulier bevat 33 vragen op verschillende levensgebieden. In aanvang worden drie onderdelen met de hoogste prioriteit gekozen om aan te werken. In elke sessie wordt aandacht besteed aan bewustwording van gedachten die het optimaal functioneren belemmeren om plaats te maken voor krachtige, positieve en energie gevende overtuigingen. Het document wordt meerdere keren ingevuld, zodat bewust duidelijk wordt welke vorderingen er zijn en waar nog ruimte is voor verbetering en groei. Kwaliteiten en talenten worden steeds minder ingezet ter zelfbescherming en steeds meer ingezet vanuit vrije keuze om ervan te genieten en daarmee het (werk)leven vanuit zelfwaardering en eigen waarde vorm te geven.  


                                                                       

     Afbeeldingsresultaat voor plaatje brein badcluster  

 

                OPENHEID VEILIGHEID ACCEPTATIE VRIJHEID


Bijlage B – Compassie Coaching Robert Vleeskens

Ethische Gedragscode

 

Uitgangspunten 

 

Robert Vleeskens gaat er van uit dat: 1. De coach en de cliënt elkaar volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden. 2. De cliënt uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil. Dientengevolge is de cliënt ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij/zij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag. 3. Tijdens cliënt de doelen, middelen en keuzen van de cliënt prioriteit hebben boven die van de coach. 

 

§ 1 Respect 

 

Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Een coach brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven: 

 

1.1 Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig. 

1.2 Hij laat zijn cliënt de ruimte om eigen beslissingen te nemen en veranderingen in eerder genomen beslissingen aan te brengen, rekening houdend met eigen normen, waarden, prioriteiten en levensovertuiging. 

1.3 Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau, de mogelijkheden en behoeften van de cliënt. 

1.4 Hij dient zich vóór de aanvang van de professionele relatie ervan te vergewissen, als er sprake is van een externe opdrachtgever, dat zowel de opdrachtgever als de cliënt over dezelfde informatie beschikken voor wat betreft doel en opzet van de professionele relatie en de voorgenomen werkwijze. De opdracht kan slechts doorgang vinden als over doel en opzet tussen hen overeenstemming bestaat. Bij wijziging van de situatie of van de opdracht dient de coach tot hernieuwde afspraken te komen. 

1.5 Hij gaat gedurende een coachingsrelatie geen seksuele of andere intieme relatie met een cliënt aan. 

 

§ 2 Integriteit 

 

De coach streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening. In zijn handelen betoont de coach eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover de cliënt. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.

 

2.1 Hij is eerlijk en oprecht. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. 

2.2 Hij laat zich niet in met praktijken die de wet overschrijden of algemeen aanvaarde regels van fatsoen te buiten gaan. Hij laat zich niet in diskrediet brengen. 

2.3 Hij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties, en brengt de cliënt nimmer in verlegenheid. 

2.4 Hoewel hij zelfbewust optreedt en handelt, dringt hij zich nergens op de voorgrond en blijft hij bescheiden. 

2.5 In situaties waarin hij met de cliënt of anderen van mening verschilt, of waarin compromissen gesloten moeten worden, blijft hij redelijk en schappelijk en houdt hij de dialoog open. 

2.6 Hij gaat tactvol en beschaafd met mensen om, en past zich wanneer dat nodig is in redelijkheid

Aan de omstandigheden, in het bijzonder aan gewoonten en gebruiken van de cliënt, zonder zijn persoonlijke authenticiteit prijs te geven.

2.7 Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over de cliënt die hij direct, indirect of door enige andere bron heeft ontvangen, en vrijwaart de coachee van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van data.
§ 3 Verantwoordelijkheid 

 

Een coach neemt door het aangaan van een vertrouwensrelatie verplichtingen op zich die niet alleen een zwaar beroep doen op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, maar die ook repercussies hebben op de maatschappij in het algemeen en alle betrokkenen bij het coachingsproces in het bijzonder. Hij zorgt ervoor dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt. Dat hij op verantwoorde wijze coacht, bewijst een coach door zich aan volgende gedragsregels te houden: 

 

3.1 Hij onderkent de macht die inherent is aan zijn positie en beseft dat hij zowel bewust, als onbewust grote invloed uit kan oefenen op de cliënt en mogelijk ook op derden. 

3.2 Hij kent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt. 

3.3 Hij is zich bewust van zijn persoonlijke waardigheid en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als coach. 

3.4 Hij aanvaardt waar nodig samenwerking met andere coaches en professionals, bijvoorbeeld indien in teamverband gewerkt moet worden aan grote projecten. 

3.5 Hij maakt de bevrediging van eigen emotionele- en of andere behoeften niet afhankelijk van de relatie met een cliënt. 

3.6 Hij onttrekt zich niet aan de behandeling van een klachtenprocedure als die tegen hem wordt ingesteld. 

 

§ 4 Professionaliteit 

 

Een coach streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn ervaring. Hij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd. 

4.1 Hij neemt zichzelf regelmatig onder de loep, doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om te na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens én als coach zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren. 

4.2 Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op gebied van coaching. 

4.3 Hij heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of heeft op andere wijze gezorgd dat eventuele schaden waar hij als coach op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn. 

4.4 Hij informeert desgevraagd welke opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij coaching. Hij heeft daartoe een curriculum vitae beschikbaar dat door hem actueel wordt gehouden. 

4.5 Hij maakt onderscheid tussen een coachingsrelatie en andere relatievormen, zoals een vriendschapsrelatie en een zakenrelatie. Hij waakt voor het optreden van belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal hij óf de coachingsrelatie beëindigen, dan wel de andere relatie opschorten. 

 

4.6 Hij is collegiaal richting andere beroepscoaches, en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en het optimaliseren van het imago.